ETKİNLİKLER

 

YILLIK ADLİ TIP TOPLANTILARI

2001 YILI ADLİ TIP TOPLANTISI

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 • Klinik Adli Tıp Uygulamaları ve Tıp Etiği Kemalettin Acar
 • Fetişizm: Bir Olgu Sunumu Enise Özlem Ada, Emine Yavuz, Gürol Cantürk
 • Alt ve Üst Çenenin Diseksiyonu (Vücuttan İzole Edilmeden Yeterince İncelenebilir mi?) Hüseyin Afşin, Cafer Uysal, Tansev Boran, Feryal Karaman Afşin
 • Kan/İdrar Toluen ve Üriner O-Krezol Konsantrasyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Serap A.Akgür, Pembe Öztürk, Yusuf Kurtulmuş, Hüseyin Karali, Süheyla Ertürk
 • Çocuk Suçluluğu: Cezai Sorumluluğun Değerlendirilmesi H.Mehmet Akın, Osman Çelbiş, Zeki Soysal
 • Suda Boğulma Vakalarında Akciğerde Görülen Histopatolojik Değişiklikler Elif Ulker Akyıldız, Ferah Karayel, Arzu Akçay Turan, lşıl Pakiş, Coşkun Yorulmaz
 • Multipl Travmaların Medikolegal Değerlendirmesi Yücel Arısoy, Erdem Özkara, Serhat Erbayraktar, Timur Demirbaş, Ali Yemişcigil
 • Servikal Vertebral Travmaların Medikolegal Değerlendirmesi Yücel Arısoy, Erdem Özkara, Serhat Erbayraktar, Mehmet Şenoğlu, Hakan S. Yılmaz, Ali Yemişcigil
 • Dalışa Bağlı Ölümlerde Ölüm Araştırması ve Otopsi Nevzat Alkan, Şamil Aktaş
 • DNA Degradasyonu ve Postmortem İnterval Nadir Arıcan, Coşkun Yorulmaz, Halis Dokgöz, Şükrü Yıldırım
 • Yanıkların Medikolegal Değerlendirmesi Yücel Arısoy, Erdem Özkara, Haluk Vayvada, İ.Özgür Can, Cenk Demiröver, Ali Yemişcigil
 • Kaba Dayak ya da İşkence Öyküsü Olan Kişilerde Rutin Otoskopik Muayenenin Önemi Hıdır Arslan, Önder Özkalıpçı, Şükran İrençin
 • Adli Amaçlı DNA Analizlerinde Kapiller Jel Elektroforezi: Geleneksel Jel Elektroforez Teknolojisi ile Karşılaştırma Faruk Aşıcıoğlu, Salı Tarak, Ümit Çetinkaya, Fatih Akyüz
 • Farik Mümeyyizlik, Gasp ve Hırsızlık Murat Bilgili, Hakan Kar, Emine Yavuz, Esin Akgül
 • Erken Myokard Enfarktüsünde İmmünohistokimyanın Yeri ve Önemi Nursel Bilgin, Mete K. Gülmen, Ahmet Hilal
 • Mental Retardasyonun Ceza Ehliyeti Yönünden Değerlendirilmesi Gürol Cantürk, Coşkun Yorulmaz, Emine Yavuz, Nergis Turgutlugil, Esin Akgül
 • Yangın Olaylarında Bilirkişilik ve Bilirkişiliğin Dejenerasyonu Ayşegül Caymaz
 • Ateşli Silah Yaralanmalarında Kafatasında Anahtar Deliği Lezyonlarının Önemi A.Sadi Çağdır, Zeki Soysal, Murat Eke, Y.Aydın Yazıcı
 • Kesici-Delici Aletlerle İşlenen Suçlar İçinde Kelebek Bıçakların Yeri Tuncay Çınar, Çetin Seçkin, Remzi Emek
 • Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminin Durumu Başar Çolak, Nesime Yaycı, Mehmet Akif İnanıcı
 • Ölümle Sonuçlanan Meslek Hastalıkları Sibel Dağlar, Uğur Günaydın, Nur Birgen, Gürsel Çetin, Sema Umut
 • Antalya Pcjpulasyonunda 6 STR Lokusuna Ait Polimorfizm Sema Demircin Karagöz, Y.Mustafa Karagöz
 • Cinsel Saldırı İddiası ile Gelen 18 Yaş Üstü Olguların Muayene Süreç ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Halis Dokgöz, Ayşe Yanık, Uğur Günaydın, Celal Bütün, Şevki Sözen
 • Adli Toksikolojinin Çukurova Bölgesindeki Yeri ve Önemi Mete K.Gülmen, Nebile Dağlıoğlu
 • Kafa Travmalarının Uluslar arası "Kısaltılmış Yaralanma Cetveli" ile Değerlendirilmesi: TCK. 456. maddesi Kapsamındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması Yasemin Günay Balcı, Burcu Eşiyok, Başar Çolak
 • Konya Adliyesinde 1991-2000 Yıllan Arasında İncelenen Adli Ölüm Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Gürsel Günaydın, Şerafettin Demirci, Tahir Kemal Şahin
 • Etkili Eylem Sonucu Oluşan Yaralanmalarda Adli Rapor Düzenleme Sürecinin Değerlendirilmesi Uğur Günaydın, Halis Dokgöz, Ayşe Yanık, Nadir Arıcan, Şevki Sözen
 • (1996-2000) Yıllarında Kocaeli'nde Yapılan Farik-i Mümeyyizlik Muayenelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Ümit N.Gündoğmuş, Halil Boz, Başar Çolak, Nehir Barut, Ümit Biçer
 • Anestezi Uygulamalarında Anestezi Teknisyenlerinin Yasal Sorumluluklarının Örnek Vakalarla İrdelenmesi Ümit N.Gündoğmuş
 • Tıbbi Bilirkişilik Uygulamalarında Kişilik Haklarının Korunması Ümit N.Gündoğmuş
 • Kuduz Şüpheli Vakalarda Hekimin Kendi Sağlığını Koruma Hakkı Tarık Gündüz, Aslı Nuriye Özkan, Ömür Elçioğlu
 • Alkollü İçki Almış Kişilerde İki Saatlik Surede Kan Alkol Düzeylerinin Azalma Oranları-Karaciğer Enzimlerinin Değişmesi-Alkolmetre Ölçümleriyle Karşılaştırılması Serhat Gürpınar, Muhammet Can, Hülya İşler, Nezih Varol, Zafer Gürpinarlı, İsmail Kocaağa, Nevzat Baban
 • Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Genel Kurul'da Görüşülen Olguların İrdelenmesi Sadullah Güzel, M.Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer, Emine Yavuz F.Nuray Cansunar
 • Adli Raporlar, Adli Bilirkişilik Konusunda Ayrıntılı Görüşme Çalışması (Ön Çalışma) C.Haluk İnce, Şebnem Korur Fincancı
 • Kafatası Kemik Kalınlığında Cinsiyet Dimorfizmi: Bir Ön Çalışma Koray Kaptanoğlu, Bora Özdemir
 • Frontal Lob Sendromu ve Cinsel Suç Hakan Kar, Murat Bilgili, Emine Yavuz, Esin Akgül
 • Kunt Travma Sonucu Meydana Gelen Ölümlerin Etkili Eylem Açısından Değerlendirilmesi Y.Mustafa Karagöz, Mehmet Atılgan, Mehmet Gürbüz, Sema Berktaş
 • Vajinal Yabancı Cisim ile İliyak Arter Yaralanması: Nadir Bir Fiziksel Çocuk İstismar Olgusu Ahmet Kazez, Mehmet Tokdemir, Ergun Parmaksız, Ali Rahman
 • Adli Toksikolojide İlerlemeler Rabiş Keskin, Coşkun Yorulmaz, Emre Albek
 • Türk Toplumuna Özgü Fasiyal Yumuşak Doku Kalınlıkları Rüştü Kirman, A.Sedat Çöloğlu
 • Postmortem Himen Muayenesinde Histopatolojinin Yeri Abdi Özaslan, Sülbiye Koyutürk, Sermet Koç
 • Kafatası Kemik Kalınlığından Yaş Tahmini: Bir Ön Çalışma Bora Özdemir, Koray Kaptanoğlu
 • Kendi Rızalarıyla Vücutlarında Travmatik Lezyon Oluşturmuş Kişilerin Sahte İşkence İddiaları Önder Özkalıpçı, Hıdır Arslan, Şükran İrençin
 • İşkence İddialarının Araştırılmasında Kemik Siritigrafisinin Kullanımı ve Türkiye İnsan Haklan Vakfı İstanbul Temsilciliği Deneyimi Önder Özkalıpçı, Hıdır Arslan, Necati Yılmaz, Şükran İrençin
 • Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi Erdem Özkara, Yücel Arısoy, Akan Karakuş, Ali Yemişcigil
 • Sualtı Yaralanmaların Medikolegal Değerlendirmesi Erdem Özkara, Özgür Karcıoğlu, Ali Yemişcigil
 • Kardiak Hidatidozis: Olgu Sunumu Işıl Pakiş, Elif Ülker Akyildız, Ferah Karayel, Arzu Akçay Turan, Lale Tırtıl, Gökhan Batuk
 • Elektrik İşkencesi Uygulanmış Bir Olguda Alternatif Adli Rapor Çalışması Bülent Pişmişoğlu, Fikri Öztop, Ferruh Zorlu, Ahmet Etit, Veli Lök
 • Elazığ İlinde Yaşayan 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Kaza Sıklığı Edibe Pirinçci, Yasemin Açık
 • Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün 2000 Yılı Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Bülent Savran, Ahmet Hilal, Tamer Eren, Necmi Çekin
 • Namlu Ucu ile Atışın Yapıldığı Vücut Bölümü Arasına El Girdiğinde, Bitişik Atış Halinde Atış Artıklarının Vücut Bölümü Üzerinde Geçip Geçmeyeceği Üzerine Bir Deneysel Çalışma Çetin Seçkin, Nesime Yaycı, Bülent Üner
 • Ektopik Tubal Gebeliğe Bağlı Anne ve Fetus Ölümü: Bir Olgu Sunumu Bülent Şam, Koray Kaptanoğlu, Bora Özdemir
 • Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Narkotik Laboratuarına 1999-2000 Yıllarında İstanbul Adliyelerinden Gönderilen (Ecstasy) Tabletlerinin Profili Oya Tanç, Faruk Biçer, Neval Ak
 • Çocuk Suçluluğu ve Medya Mehmet Tokdemir, Hüdaverdi Küçüker, Atınç Aksu
 • Fotoğraf İncemelerinde Karşılaşılan Zorluklar İbrahim Üzün, A.Sadi Çağdır
 • Çehrede Sabit Eser ve Çehrenin Daimi Değişikliğinde Kullanılan Tanı Kriterlerinin Değerlendirilmesi Ayşe Yanık, Uğur Günaydın, Halis Dokgöz, Celal Bütün, Şevki Sözen
 • Türkiye'de Adli Tıp Uzmanlık Eğitiminin Durumu Nesime Yaycı, Başar Çolak, M.Akif İnanıcı
 • Suda Boğulma Olgularında Sıvı Aspirasyonunu Etkileyen Nedenler Coşkun Yorulmaz, Nadir Arıcan, İlyas Afacan, Emre Albek
 • Sudan Çıkarılan Cesetlerde Plevral Efüzyon Coşkun Yorulmaz, Nadir Arıcan, İlyas Afacan, Halis Dokgöz
 • Üç Olgu Nedeniyle Tıbbi Yanlış Uygulama (Malpraktis) Fatma Yücel Beyaztaş

POSTER BİLDİRİLER

 • Radius ve Ulna Uzunluklarından Boy Tahmini Hasan Ağrıtmış, Osman Çelbiş
 • Radius ve Ulna Uzunluklarından Cinsiyet Tayini Hasan Ağrıtmış, Osman Çelbiş
 • Göğüse Bıçak Saplama Yoluyla İntihar; Bir Olgu Sunumu Mehmet Atılgan, Y.Mustafa Karagöz
 • İntihar Orijinli Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler; Retrospektif Bir Çalışma Mehmet Atılgan, Y.Mustafa Karagöz, Sema Berktaş, Mehmet Gürbüz
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na Başvuran Yaş Tayini Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Nursel Bilgin, Necmi Çekin, Mete K.Gülmen, Behnan Alper
 • Serbest Taklit Yöntemiyle Oluşturulmuş Bir İmza Sahteciliği: Olgu Sunumu İsmail Birincioğlu, Nevzat Alkan, Ömer Kurtaş, Çetin Seçkin, Esin Akgül
 • Otopsi Yapılmamış İki Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgusunda Giriş ve Çıkış Deliklerinin Yanlış Belirlenmesi A.Sadi Çağdır, S.Murat Eke, Y.Aydın Yazıcı
 • Tedavi Amaçlı Dağlamaların Çocuk İstismarı Tanısında Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu Necmi Çekin, Nursel Bilgin, Ahmet Hilal, Neslihan Kanat
 • Olay Yeri İncelemesi ve Delillerin Eldesinde Özel Eğitimli Ekiplerin Önemi Necmi Çekin, Tamer Eren, Ahmet Hilal, Mete K.Gülmen, Bülent Savran
 • Eş Öldürme Osman Çelbiş, H.Mehmet Akın, Zeki Soysal
 • Tarım İlacı Entoksikasyonlarında Olay Yeri İncelemesinin Önemi: Bir Olgu Sunumu Nebile Dağlıoğlu, Mete K.Gülmen, Necmi Çekin, Ahmet Hilal
 • Bir Otoerotik Asfiksi Olgusu: Plastik Torba ile Suffokasyon Birol Demirel, Ali Fuat Işık, Mehmet Nuri Aydın
 • Şüpheli Bir İntihar Olgusunda İntihar Mektubunun Orijinin Tesbitindeki Önemi: Bir Olgu Sunumu Gürsel Çetin, İsmail Birincioğlu, Ömer Kurtaş
 • İzmir'de 1997-2000 Yılları Arasında Yapılan Otopsilerde Alkole Bağlı Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Elif Duman, Serap A.Akgür, Pembe Öztürk, Süheyla Ertürk, Fatih Şen, Beyhan Ege
 • İzmir'de 1997-2000 Yılları Arasında Yapılan Otopsilerde Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Elif Duman, Serap A.Akgür, Pembe Öztürk, Süheyla Ertürk, Fatih Şen, Beyhan Ege
 • Ani Beklenmedik Şüpheli Ölüm Olarak Değerlendirilen Bochdalek Hernisi: Bir Olgu Sunumu Ahmet Hilal, Nursel Bilgin, Necmi Çekin, Tamer Eren
 • Zehirlenme Olgularında Glasgow Koma Skalasının Kullanımı Rabiş Keskin, Coşkun Yorulmaz, M.Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
 • Bir Olgu Nedeniyle İnsan Isırığının "Etkili Eylem" Açısından İrdelenmesi Abdi Özaslan, Halis Dokgöz, İnci Özaslan
 • Atış Yönü Tayininde Dişteki Mermi Çekirdeği Lezyonunun Değerlendirilmesi (Bir Olgu Sunumu) Abdi Özaslan, Cafer Uysal, Çetin L. Baydar, Hüseyin Afşin
 • Elazığ Sağlık Müdürlüğü Adli Tıp Birimine Ekim-Aralık 2000 Döneminde Müracaat Eden Adli Vakaların Genel Olarak Değerlendirilmesi S.Aytaç Polat, Yasemin Açık
 • Çukurova Yöresinde HLADQA1 ve Polymarker (LDLR, GYPA, HBGG, D7S8, GC) Lokuslarının Allel Frekans Dağılımları: Ön Çalışma Ayşe Serin, Behnan Alper, Hüsniye Dağ
 • Ani ve Beklenmedik Çocuk Ölümleri (1995-2000 Ankara Adli Tıp Kurumu Otopsi Verileri) Ali Rıza Tümer, Yaşar Bilge, Özer Kendi, Talat Yurtman
 • Klavikula Uzunluğundan Boy Tahmini Mustafa Uzun, Bülent Şam
 • Giysi İncelemesi Üzerine İstatistiksel Çalışma H.Bülent Üner, Muhammed Can, Esin Akgül, Hızır Aslıyüksek, Gürol Berber, Ali Çerkezoğlu, Özlem Özmen
 • Türkiye Populasyonunda 10 STR Lokusu'nun Analizi A.Hadi Çakır, Ayşen Çelebioğlu, Fazilet Şimşek

 

2002 YILI ADLİ TIP TOPLANTISI

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 • Adli Tıp ve Sanat  A.Sadi Çağdır, Yalçın Büyük, Yüksel A. Yazıcı
 • Kusur ve Kusur Oranlarının Belirlenmesinde Bilirkişilerin Fonksiyonu Ümit N. Gündoğmuş, Ömer Kurtaş, Halil Boz, Ümit Biçer, Başar Çolak, Hamit Hancı
 • 1997 Yılında 4. İhtisas Kurulunda Muayene Edilen Ceza Ehliyeti Olgularının Değerlendirilmesi Gürol Cantürk, Ümit Biçer, Nergis Cantürk
 • 1999 Yıllarında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna Ceza Ehliyeti Tayini Nedeniyle Başvuran Cinayet Olgularında Sanık Profilinin Değerlendirilmesi Birgül Tüzün, Mehmet Korkut, Songül Korkut, Emel Ramadanoğlu, Şevki Sözen
 • Adli Hekimlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde Sağlık Bakanlığı (Sağlık Ocakları) ve Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) Hizmetlerinin Karşılaştırılması Ahmet Nezih Kök
 • Adli Otopsilerde Servikal Omur Travmaları Humman Şen, Gamze Kavas, Gürsel Çetin
 • Adli Otopsilerde Saptanan Tatuajların Önemi  Bülent Şam, N. Esra Saka
 • 1998-2000 Yıllarında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde Otopsi Yapılan Olgularda Tüberküloz Prevalansının Değerlendirilmesi  Erhan Büken, Kemal Yavuz İmre
 • Creutzfeldt-Jakob Hastalığı; Otopsi Bulguları ve Genel Bilgilerin Değerlendirilmesi Gökhan Ersoy, Ferah Anık Karayel, Sadık Toprak
 • Beyin, Beyincik ve Beyin Sapında Primer Nokardia Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu  Elif Ülker Akyıldız, Büğe Öz, Işıl Pakiş
 • Yenidoğan Otopsilerinde Santral Sinir Sistemi Bulguları Ekin Özgür Aktaş, Safiye Aktaş, Gülden Deniz, Ragıp Ortaç
 • Kimliklendirmede Biyometrik Yöntemlerin Kullanım Alanları  Bora Karaçam, H. Mehmet Akın, Kağan Gürpınar
 • Yüz Doku Kalınlıkları Yüksel A. Yazıcı, A. Sadi Çağdır, M. Yaşar İşcan
 • İnsan İskeletinde Hayvan Isırık İzlerinin Belirlenmesinde Süperimpozisyon Yöntemi  Hüseyin Afşin, A. Sadi Çağdır, Cafer Uysal, Bülent Şam, M. Elif Günce
 • Adli Tıp Kurumu Fizik İncelemeler İhtisas Dairesinde Fotoğraf İncelemesi Amacıyla Superimpozisyon Yöntemi Kullanımı   Tuncay Çınar, Nevzat Alkan, Yalçın Büyük
 • Steganografik Yöntemlerle İleti Gizlenmesi Bora Karaçam, H. Mehmet Akın, Taşkın Özdeş
 • İstanbul'da Gasp Mağdurlarının Yaptıkları Eşkal Tariflerinin Değerlendirilmesi Ahmet Acar, M. Yaşar İşcan, Füsun Sokullu Akıncı
 • Jandarma Genel Komutanlığının Olay Yeri İncelemesi Faaliyetlerindeki Yapılanması ve Etkir Burhanettin Cihangiroğlu AİHM'nde Görüşülmüş İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili 3 Olgunun Adli Tıp Boyutu Esin Akgül, Coşkun Yorulmaz
 • Ölüm Oruçlarının Patolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ferah Anık Karayel, Işıl Pakiş, Elif Ülker Akyıldız, Arzu Akçay Turan
 • Gıda Zehirlenmelerinin Hukuki Boyutu Ümran Özkan, Vecdet Öz, Tanıl Başkan, Bora Özdemir, Hüseyin Çakan
 • Uyuşturucu Kaynaklı Ölümlerde Polidrug Kullanımı Sadık Toprak, Esin Akgül, Bülent Şam
 • Omuz Distosisi Olgularında Adli-Tıbbi Yaklaşım: Üç Olgu Sunumu Mehmet Korkut, Songül Korkut, Birgül Tüzün, Zeki Soysal
 • Kafa Travması Uygulanan ve Kronik Alkol Kullanımı Olan Sıçanlarda Hipoterminin Kan-Beyin Bariyerine Etkileri Nadir Arıcan, Rivaze Kalaycı, Mehmet Kaya, Coşkun Yorulmaz, Mutlu Küçük, İmdat E
 • Deniz Suyundan Boğulan Kaplumbağa Bronş Yüzeyindeki Su Kalıntısı ile Deniz Suyu Kalıntısının SEM/EDS Bileşimlerinin Karşılaştırılarak Ölüm Yerinin Tespiti  Salih Cengiz, İsmail Çakır
 • El Ölçülerinden Cinsiyet Tayini Abdi Özaslan, M. Yaşar İşcan, İnci Özaslan, Harun Tuğcu, Sermet Koç
 • Ölümle Sonuçlanan İhmale Uğramış Çocuk Olgusu Halis Dokgöz, Bülent Şam, Gökhan Ersoy, Nurşen Turan Müsellim
 • İntravenöz İnsektisit Enjeksiyonu Sonucu Meydana Gelen Bir Ölüm Olgusu Refik Akman, Mehmet Atılgan
 • Düşük Yapmak İçin Alışılmadık Bir Yöntem: Vagina İçine İnsektisit Enjeksiyonu  Mehmet Atılgan, Y. Mustafa Karagöz
 • Genel Cerrahide Tıbbi Uygulama Hataları: 1996-2000 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu'na Yansıyan Vakalar Nesime Yaycı, İbrahim Üzün, Lokman Başer, M. Akif İnanıcı
 • Antalya'da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı
 • Etkili Eylemlerde Düzenlenen Adli Raporlarda Kullanılan Kavramlar ile Rapor Düzenlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler (Bir Anket Çalışması) Halis Dokgöz, Lale Tırtıl, Esin Akgül, Uğur Günaydın, Şevki Sözen
 • İlimiz Verileri Işığında Ülkemizdeki Adli Tıp Hizmetlerine Eleştirel Bakış Serap Demir, Okan Akan, Gülnihal Tufan, Çiğdem Gökçe
 • Fransa ile Türkiye'de Adli Tıp Eğitiminin Karşılaştırılması Ümit Biçer, Ümit N. Gündoğmuş, Doğan Türker, Başar Çolak, Aylin Gündoğmuş, Ömer Kurtaş
 • Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi Semra Ocak, M. Akif İnanıcı
 • Organik Fosforlu İnsektisitlerle Zehirlenme Olgularında Paraoksonaz ve Kolinesteraz Enzimlerinin Değerlendirilmesi Serap Akgür, Pembe Öztürk, İlhami Solak, Ali R. Moral, Beyhan Ege

POSTER BİLDİRİLER

 • 1997-2000 Yılları Arasında Tükiye'deki Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi  Nihal Açıkgöz, Aysun Balseven, Sabri Candar, Hamit Hancı
 • Isırık İzi Fotoğraflarında Distorsiyon Sorunu ve Bilgisayar Ortamında Distorsiyonun Giderilmesi Hüseyin Afşin, Cafer Uysal, Sadi Çağdır, M. Elif Günce
 • 1998-2000 Yılları Arasında Uyuşturucuya Bağlı Ölümler  Hasan Ağrıtmış, Nesime Yaycı, Özer Ulukan
 • Trafik Kazası Nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise Başvuran Olguların Özellikleri Ekin Özgür Aktaş, Aytaç Koçak, Yıldıray Zeyfeoğlu, İlhami Solak, Haşim Aksu
 • Alkol Alımına Bağlı El Yazısı Değişiklikleri: Deneysel Bir Çalışma Nevzat Alkan, Raşit Baddal, İsmail Birincioğlu, Tansev Boran, Mustafa Uzun
 • Olay Yeri İncelemesinden Sanık Profili Tanımlaması  Mahmut Aşırdizer, Kağan Gürpınar, Gürol Berber
 • Saç Analizi İçin Örnek Toplam, Analize Hazırlama,Uyuşturucu Analiz Metodları ve Uyuşturucu Analizi İsmail Ateş
 • Post-mortem Kanlarda Protein Çöktürmesi Sonucu CEDIA Yöntemi ile Uyuşturucu Aranması İsmail Ateş, Sevgi Lostar, Gülsüm Güral
 • Edirne İlindeki Metil Alkol Zehirlenmesine Bağlı 13 Ölüm Olgusunun İncelenmesi  Derya Azmak, Özgür Erdönmez, Gürcan Altun, Cem Zeren, Ahmet Yılmaz
 • Edirne İlinde Otopsisi Yapılan 77 Asfiksi Olgusunun Değerlendirilmesi  Derya Azmak, Özgür Erdönmez, Gürcan Altun, Cem Zeren, Ahmet Yılmaz
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi Derya Azmak, Cem Zeren, Özgür Erdönmez, Gürcan Altun, Ahmet Yılmaz
 • Tarım İlacı ile İntihar Olgularının Değerlendirilmesi Aysun Balseven, Çağlar Özdemir, Birol Demirel, Yaşar Bilge, İ.Hamit Hancı
 • Yaş Tashihi Tespitinde Hipogonadotropik Hipogonadizm Hastalığı Teşhisinin Önemi (Olgu Sunumu) Aysun Baransel, H. Ergin Dülger, Burhanettin Seçkin
 • 1992-2001 Yılları Arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde Otopsi Uygulanan Koroziv Maddelere Bağlı Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi Gökhan Batuk, İbrahim Üzün, Hakan Kar, Hülya İşler
 • Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi'ne 1996-2000 Yıllarında Gelen Mantar Zehirlenmelerine Bağlı Ölümlerin İrdelenmesi Çetin Lütfi Baydar, İbrahim Üzün, Nevzat Alkan
 • Kolesistektomi Ameliyatı Sonrası Bir Ölüm Olgusu  Gürol Berber, Zeki Soysal
 • 1995-1998 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine Gelen Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi Gürol Berber, İbrahim Üzün, Neval Ak
 • Alzheimer Hastalığına Bağlı El Yazısı Değişiklikleri: Bir Olgu Sunumu İsmail Birincioğlu, Mustafa Uzun, Nevzat Alkan
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2000-2001 Yıllarında İntihar Girişimi Nedeniyle Adli Raporları Verilen Olguların İncelenmesi Bora Boz, Özgür Demirkan, Arzu Boz, Nesim Kuğu
 • Suç İşlemiş Şizofrenlerin Suç Profili, Sosyodemografik Özellikler ve Mükerrer Suç Açısından Değerlendirilmesi: 1990-2000 Yılları Arasını Kapsayacak Şekilde Planlanmış Retrospektif Bir Çalışmanın 1999-2000 Kesitine Ait Ön Değerlendirme Sonuçları   Yalçın Büyük, Emine Yavuz, Hızır Aslıyüksek
 • Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Özgür Can, Akan Karakuş, Yücel Arısoy, Erdem Özkara
 • Kan Lekesi Tarama Testlerinden Luminol ile Adler Reaktifinin Mukayesesi Muhammet Can, Mehmet Tok, Savaş Akyürek
 • Yanık Sonucu Ölümlerde Kafatası Kırıklarının Değerlendirilmesi Gürol Cantürk, Uğur Koçak
 • 1997-2000 Yıllarında Anne Ölümlerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Gürol Cantürk, Mustafa Paç, Işıl Çitici
 • Yangın Çıkış Yer(ler)inin Belirlenmesi  Ayşegül Caymaz, Gürol Berber, Ayla Sağ
 • Kokainin Doku Lipid Peroksidasyonu ve Sülfidril Gruplarına Etkisi Gülhan Cengiz, Şebnem Ş. Çeçen, Ayşe Karakuş, Tülin Söylemezoğlu
 • Adli Tıp Kurumu Elektron Mikroskopi Laboratuarında SEM/EDS Metot Validasyonu   İsmail Çakır, Salih Cengiz
 • "Çehrede Sabit Eser" ve "Çehrede Daimi Değişiklik" Kavramlarının Yeniden Değerlendirilmesi  Başar Çolak, Ümit Biçer, Türker Doğan, Ümit N. Gündoğmuş, Ömer Kurtaş
 • Afyon Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Ölü Muayene ve Otopsisi Yapılan Olgular ve Travmanın Rolü  Serap Demir, Okan Akan, Gülnihal Tufan, Çiğdem Gökçe
 • Ankara'da 1996-2000 Yıllan Arasındaki Feth-i Kabir Olguları  Birol Demirel, Aysun Balseven, Çağlar Özdemir, Yaşar Bilge, Ali Fuat Işık
 • 1997-1999 Yıllarında Elazığ İli Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Farik ve Mümeyyizlik Muayenesi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi  Fatih Dirol, Gürol Cantürk, Hüdaverdi Küçüker
 • Dissekan Aorta Anevrizma Ruptürüne Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi Halis Dokgöz, Celal Bütün, Gürol Berber
 • Kendi Bağırsağını Keserek Ölen Bir Olgu Nedeniyle "Kendi Üzerinde Cerrahi" Kavramının Gözden Geçirilmesi Gökhan Ersoy, Gökhan Batuk, Tansev Boran
 • Fontan Operasyonlu Triküspid Atrezisi Otopsi Bulguları; Otopsi Tekniği  Gökhan Ersoy, Işıl Pakiş
 • 1997-2001 Yılları Arasında Bursa'da Otopsisi Yapılan Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi  Recep Fedakar
 • Konya'da 1991-2000 Yılları Arasında Ateşli Silah Yaralanması Nedeniyle Ölen 248 Olgunun Değerlendirilmesi Gürsel Günaydın, Şerafettin Demirci
 • Ölüm Zamanının Saptanması: Retrospektif Bir Çalışma Kağan Gürpınar, Murat Bilgili, M. Akif İnanıcı
 • Dalışa Bağlı Ölümlerde Otopsi Bulguları Aykut Taner Güven, Bülent Şam, Gözde Görücü
 • Adli Otopsilerin Belirli Merkezlerde Yapılmasının Gerekliliği Ahmet Hilal, Necmi Çekin, Ramazan Karanfil
 • Bir İntihar Olgusu: Plastik Torba ile Suffokasyon   Ali Fuat Işık, Birol Demirel, Taner Akar, Ender Şenol, Fuat Karaduman
 • İnsanların Glabellar Bölgesinde Cinsiyete Bağlı Varyasyon M. Yaşar İşcan, Osman Çelbiş
 • Eroinin Nazal Kullanımına Bağlı İkili Ölüm  Hülya İşler, Hakan Kar
 • Adli Tıp Kurumu 5.İhtisas Kurulu'nda 2001 Yılında İncelenen Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası İle Adli-Tıbbi Belgelerin Varlığı Açısından Değerlendirilmesi Nurşen T. Müsellim, İbrahim Üzün, S. Serhat Gürpınar
 • Ölümle Sonuçlanan Kesici Alet Yaralanmasına Bağlı Koroner Arter Kesişi: Olgu Sunurnu Hakan Kar, Cafer Uysal
 • Foumier Gangreni'ne Bağlı Gelişen Sepsis Sonucu Ölüm  Hakan Kar, İbrahim Üzün, Hülya İşler
 • Bilgisayar Suçlarında Fiziksel Delillerin İncelenmesi: Yöntem ve Standartlar  Bora Karaçam, H. Mehmet Akın, Yalçın Büyük
 • İnsan Sesinin Karşılaştırmalı Analizinde Standardizasyon  Bora Karaçam, H.Mehmet Akın, Yalçın Büyük
 • Obliteratif (Konstrüktif) Bronşiolit: Olgu SunumuFerah Anık Karayel, Gökhan Batuk, Arzu Akçay Turan
 • Kalp, Sürrenal, Beyin, Deri Metastazı Saptanan Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Bir Olgu Sunumu Ferah Anık Karayel, Bülent Şam Ülkemizde El Yazısı ve İmza İncelemesi Pratiğinde Uyulması Gereken Kurallar Firuz Koç, Nevzat Alkan
 • Kocaeli İlinde Adli Tıp Şubesine Yansıyan 55 Yaş Üzeri Ölümlerin Değerlendirilmesi Ömer Kurtaş, Ümit Biçer, İlkgür Demirbaş, Ümit N. Gündoğmuş, Başar Çolak, Nilay Etiler
 • Adli Psikiyatride Hukuki Ehliyeti Etkileyen Faktörler Nevin Küçükçalh, Hakan Kar, Sema Yeğenoğlu
 • Yüksek Gerilime Bağlı Bir Ölüm Olgusunda Metallerin Tespiti Abdi Özaslan, İsmail Çakır, Humman Şen, Salih Cengiz, Sermet Koç
 • 1996-2000 Yıllarındaki Boşanma Davalarının Akıl Hastalığı Yönünden Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi Taşkın Özdeş, Gürol Berber, Sema Yeğenoğlu
 • Renklendirici Katılmış Gıda Maddelerinin, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Tarafından, İlgili Tüzük ve Yönetmeliklere Göre Değerlendirilmesi  Ümran Özkan, Vecdet Öz, Bora Özdemir, Müfit İris
 • Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ümran Özkan, Vecdet Öz, Bora Özdemir, Müfit İris Adli Tıp Kurumu'nun Kuruluş Tarihi   Osman Öztürk
 • Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Bir Aile İçi Şiddet Olgusu Bülent Savran, Füsun Yarış, Mustafa Gündüz
 • Alkol Biyogöstergelerinin Adli Toksikoloji Yönünden Önemi ve Analiz Yöntemleri Tülin Söylemezoğlu
 • Postmortem Hayvan Isırıkları: Olgu Sunumu Bülent Şam, Hüseyin Afşin, Cafer Uysal, Elif Günce
 • Adli Tıp Kurumu'nda İncelenen Birden Fazla Madde Kullanımına Bağlı İntoksikasyon Olguları Bülent Şam, Sermet Koç, Humman Şen
 • Adli Otopsilerde Saptanan R&susitasyon Sonucu Oluşmuş Lezyonlar Bülent Şam, Esra Saka
 • Situs İnversus Totalis: Bir Olgu Sunumu Bülent Şam, Çiğdem Süner, Arzu Akçay Turan
 • İstanbul'da Uyuşturucu Nedenli Ölümler ve Risk Faktörleri Bülent Şam, Sadık Toprak
 • Hidroklorik Asit ile İntihara Bağlı Bir Ölüm Olgusu Humman Şen, Elif Akyıldız, Abdi Özaslan
 • 1997-2001 Yıllarında Gözlem İhtisas Dairesine Gönderilen Yaşlı Olguların Sosyodemografik Özellikleri ile Suçun Niteliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şafak Taktak, Levent Ortaköylü
 • Psikoaktif Madde Kullananlarda Sosyodemografik Özellikler ve Ruhsal Durumun Değerlendirilmesi Mehmet Tok, Sibel Dağlar, Emine Yavuz
 • Birbirinin Kopyası İki İş Kazası: Olgu Sunumu Elif Nalan Tolgay, Yasemin Günay Balcı
 • Uyuşturucu Saflığı ve İstanbul'daki Uyuşturucu Nedenli Ölümler Sadık Toprak, Uğur Günaydın, Gökhan Ersoy
 • İç Göçler ve Çocuk Suçluluğu Ayşim Tuğ, Aysun Balseven, Çağlar Özdemir, İ.Hamit Hancı
 • Enjeksiyon Sonucu Ortaya Çıkan Siyatik Sinir Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Özlem Uğur, Nur Birgen, Gürsel Çetin
 • Cinsel Saldırı Olgularında PTSB'nun Önemi Özlem Uğur, Nurşen T. Müsellim, Şevki Sözen
 • Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunda PTSB Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi Özlem Uğur, Emine Yavuz
 • 1998-2000 Yıllarında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundaki Parisid Olgularının Değerlendirilmesi Sema Yeğenoğlu, Özer Ulukan, Hakan Kar
 • Adli Tıp Kurumu'na Yansıyan Adolesan Çağı İntiharlar Nesime Yayci, Hasan Ağrıtmış, Kemal Yavuz İmre, Başar Çolak
 • Postoperatif Ölümle Sonuçlanmış ve Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olgularda Otopsinin Değeri Nesime Yaycı, İbrahim Üzün, M. Mustafa Arslan, Müfit İris
 • Adli Tıp Kurumu Samsun Şube Müdürlüğü'nde 1997-2001 Yılları Arasında Rapor Düzenlenen Ateşli Silah Yaralanmalarının Değerlendirilmesi   Ahmet Turla, Berna Aydın