BİLGİ


ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ

 

MORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1. Adli Otopsi 550 TL
2. Mikroskobik iç organ tetkiki (Her bir blok ve preparat) 35 TL
3. Yağ Embolisi (Her bir doku için) 135 TL
4. Özel boya (Her bir preparat için) 65 TL
5. Tahnitleme işlemi 100 TL
6. Kemik Muayenesi - Kafatası alt çene ve boyun omurları dahil 200 TL
7. Kemik Muayenesi - alt ve üst extremitenin tümü 200 TL
8. Kemik Muayenesi - kafatası ve extremite kemikleri haricinde kalan kemiklerin tümü 200 TL
9. Kemik Muayenesi -Kemikte mikroskobik inceleme 100 TL
10. Kemik Muayenesi-İskelet muayenesi ve idantifikasyon (Yaş, Irk, Cins) tam ücret 500  TL
11. Kıl muayenesi (her bir örnek için) 1'den 10'a kadar 50  TL
12. Kıl muayenesi (her bir örnek için) 10 ve üzeri 50  TL
13. Cesetin Morg'da muhafaza ücreti(Her bir gün için) 50 TL
14. Yurt dışından gelen tabutların açılması 50 TL
15. Analizi gerektirmeyen işlerin rapor tanzimi 200 TL
16. İmmünhistokimya tetkiki (her bir test için) 85 TL
17. Isırık izlerinin kimliklendirilmesi 500 TL
18. Yüzlendirme (İki boyutlu) 700 TL
19. Yüzlendirme (Üç boyutlu) 1000 TL
20. Mikrobiyolojik inceleme 120 TL
21. Abse kültürü 120 TL
22. Boğaz kültürü 120 TL
23. Doku-biyopsi kültürü 120 TL
24. Mantar kültürü 120 TL
25. B.O.S. kültürü 120 TL
26. Gaita kültürü 70 TL
27. Steril vücut sıvıları kültürü 120 TL
28. Kan kültürü 100 TL
29. İdrar kültürü 40 TL
30. Mikobakteri kültürü 120 TL
31. VDRL- RPR 15 TL
32. Gaitada Amib- Giardia aranması 25 TL
33. Gaitada parazit aranması 25 TL
34. Brucella tüp aglütinasyonu 25 TL
35. Boyalı mikroskopik inceleme 5 TL
36. Boyasız direkt mikroskopik inceleme 5 TL
37. Karanlık alan incelemesi 5 TL
38. Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber- Widal) 25 TL
39. Treponema pallidum hemaglütinasyon 25 TL
40. Meningokok lateks antijen tayini 90 TL
41. E. coli K1 lateks antijen tayini 90 TL
42. Pnömokok lateks antijen tayini 90 TL
43. H.İnfluenza lateks antijen tayini 90 TL
44. Dışkıda Rota_Adenovirüs lateks aglütinasyon testi 35 TL
45. HBsAg 20 TL
46. Anti HCV (total+IgM) 70 TL
47. Anti HIV (HIV1+HIV2+p24Ag) 30 TL
48. Anti adenovirüs IgG 45 TL
49. Anti adenovirüs IgM 45 TL
50. Anti İnfluenza A/B (Eliza) 90 TL
51. Anti RSV IgG 45 TL
52. Anti RSV IgM 45 TL
53. BOS IgG (Tek bir virüse spesifik) 65 TL
54. BOS IgM (Tek bir virüse spesifik) 65 TL
55. İnfluenza A+B hızlı antijen (kart test) 70 TL
56. İnfluenza A+B antijen (ELİZA) 80 TL
57. Toxin Antijen 35 TL
58. Rsv Antijen 35 TL
59. Influenza A/B Antijen 50 TL
60. Prokalsitonin 50 TL
61. Serolojik inceleme (Her bir test için) 120 TL
62. DNA izolasyon (Her bir biyolojik örnek için) 40 TL
63. Kantitatif RT- PCR (Her bir biyolojik örnek için) 180 TL
64. DNA dizi analizi (Her bir primer için) 110 TL
65. Analiz, PCR 50 TL
66. Agaroz jel elektroforez 25 TL
67. Filtre preparatı hazırlanması ve incelemesi 20 TL
68. Postmortem acil toksikoloji incelemesi (kan idrar) 16 parametre 800 TL
69. Entomolojik inceleme 100 TL
70. Minerolojik analiz (her bir toprak örneği için) 100 TL
71. Toprak örneklerinde XRD analizi (Paranej belirleme ve karşılaştırma, her bir toprak örneği için) 280 TL
72. Toprak örneklerinde ağır metal için XRF analizi (bir toprak örneği için) 280 TL

 

BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ

1. Kimyasal yöntem ile kan lekesi incelemesi (Leke başına)(fenol ftalein, luminol, L M Green) 25 TL
2. Kart test yöntemi ile insan kanı incelemesi(Leke başına) (direct hemoglobin tayini) 35 TL
3. Kimyasal yöntem ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(Asit fosfataz tayini) 25 TL
4. Kart test yöntemi ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(PSA Tayini) 35 TL
5. UV ışık yöntemmi ile meni lekesi incelemesi 50 TL
6. Mikroskopik inceleme (Leke başına)(normal) 40 TL
7. Mikroskopik inceleme(Leke başına) (fotoğraflı) 80 TL
8. Lazerli mikrodiseksiyon yöntemi ile mikroskopik inceleme(Leke başına) 200 TL
9. Kart test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(Test başına)(amilaz tayini) 35 TL
10. DNA testi (1 kişi veya 1 doku için) 700 TL
11. DNA testi (Olay yeri örneği materyal başına) 700 TL
12. Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu ve miktar tayini 800 TL
13. Mitokondrial DNA İncelemesi 800 TL
14. Rapor Tanzimi 100 TL
15. Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi 550 TL
16. Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme 150 TL
17. Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme (Materyal başına) 100 TL

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ
TOKSİKOLOJİ ŞUBESİNDE ANALİZ EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1. Alkol
1.1. Kanda Convay Yöntemi ile Analiz 50 TL
1.2. Solunum Havasında Alkol Analizi (Alkolmetre) 20 TL
1.3. Kanda Alkol Analizi (HS/GC Yöntemi) 100 TL
2. Otopsi Materyalinde Sistematik Toksikolojik Analizler (STA)
2.1. Kanda sistematik toksikolojik analiz 60 TL
2.2. İdrarda sistematik toksikolojik analiz 60 TL
2.3. Mide muhteviyatında sistematik toksikolojik analiz 60 TL
2.4. İç organlarda sistematik toksikolojik analiz 100 TL
2.5. Kullanılan materyalde sistematik toksikolojik analiz 100 TL
3. Otopsiden ve canlı kişilerden alınan analiz örneklerinde sistematik uyutucu- uyuşturucu
3.1. Ağız-burun-tırnak yıkama sıvısında uyutucu- uyutucu uyuşturucu aranması 60 TL
3.2. İdrarda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) 100 TL
3.3. İdrarda enzimatik kart-test ile sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması 50 TL
3.4. Kanda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) 100 TL
3.5. Her çeşit malzemede sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) 100 TL
4. ÖZEL İSTEKLER (Otopsi Materyalinde ve canlı kişiden alınan Biyolojik sıvılarda özel )
4.1. Uçucu toksik maddeler 100 TL
4.2. Hemoglobin türevleri analizi (Kalitatif ve Kantitatif Spektrofotometrik yöntem) 80 TL
4.3. Zehirli metal analizleri 100 TL
4.4. Örneklerde İTK ile analiz 55 TL
NOT:
1- Yukarıdaki belirtilen analizler,klasik kimyasal analizler (Kimyasal renk testleri,İTK,Extraksiyon v.b.) ile yapılan analizler olup,her bir analiz sistematiğimizdeki maddelerin tamamını kapsar.
2- Enstrümantal ve immunolojik yöntemler yukardaki fiyatlara ayrıca eklenir.

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ
NARKOTİK ŞUBESİNDE YAPILAN ANALİZLERİN FİYAT LİSTESİ

1. KANNABİNOİDLER 1.1.KENEVİR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) 160 TL
a.)-Mikroskobik inceleme 35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
d.)-Eleme ile kenevirde esrar miktar tayini 35 TL
TOPLAM 160 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
1.2. ESRAR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) 125 TL
a.)-Mikroskobik inceleme 35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
TOPLAM 125 TL
NOT: Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2. AFYON VE AFYON ALKALOİDLERİ 2.1. AFYON ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) 90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi (İTK) 55 TL
TOPLAM 90 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2.2. MORFİN,KODEİN,TEBAİN ve diğer AFYON ALKOLİDLERİN ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat) 190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi) 100 TL
TOPLAM 190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2.3. EROİN ve 6-MAM ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat) 190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi (İTK) 55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi) 100 TL
TOPLAM 190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
3. KOKAİN ve LSD ANALİZİ 3. KOKAİN ve LSD ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) 190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi) 100 TL
TOPLAM 190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
4. HER TÜRLÜ İLAÇ ANALİZİ 4. HER TÜRLÜ İLAÇ ANALİZİ (Her bir analiz örneği için) toplam 170 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
c.)-UV-Spektrofotometrik (İTK) 80 TL
TOPLAM 170 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 50 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
5. HER ÇEŞİT MALZEME VE EŞYADA UYUŞTURUCU MADDE BULAŞIKLIĞI ARANMASI 5.1. KANNABİNODLERİN (ESRAR, KENEVİR) BULAŞIĞI ARANMASI (Her bir analiz örneği için toplam fiyat) 125 TL
a.)-Mikroskobik inceleme 35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
TOPLAM 125 TL
5.2. EROİN, MORFİN VE DİĞER AFYON ALKOLOİDLERİNİN BULAŞIĞININ ARANMASI (Her bir parça için toplam fiyat) 90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
TOPLAM 90 TL
5.3. KOKAİN BULAŞIĞININ ARANMASI 90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri 35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK) 55 TL
TOPLAM 90 TL
6. DİĞER UYUŞTURUCU ANALİZLERİ DİĞER UYUŞTURUCU ANALİZLERİ (Her bir parça için toplam fiyat) 190 TL
Enstrümantal veya immunolojik yöntem gerekirse bu yöntemlerin ilgili birim fiyatları ayrıca eklenir.

NOT:
1- Yukarıda Narkotik bölümü için belirtilen fiyatlar, bulaşıklık dışındaki bir inceleme materyali için uygulanan rutin analiz yöntemleri (3 yöntem) ile yapılan kalitatif ve kantitatif analizin toplam fiyatıdır. Şayet rutin analiz haricinde bir yöntem uygulanırsa, bu yöntemin birim fiyatı ayrıca eklenir.
2- İncelenecek materyal sayısı kalite sistemi Prosedürlerine göre tespit edilir.
3- Enstrümantal veya İmmunolojik yöntem gerekirse bu yöntemlerin ilgili birim fiyatları ayrıca eklenir.

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ
GIDA VE ÇEŞİTLİ MADDELER ŞUBESİNDE ANALİZ EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1. Sular,buzlar ve maden suları 120 TL
2. Süt ve sütle ilgili mamüller 120 TL
3. Nebati ve hayvani her çeşit yağlar 120 TL
4. Et, balık ve bunların mamülleri 120 TL
5. Hayvan ve balık yumurtaları 120 TL
6. Çorbalar ve mamalar 120 TL
7. Muhtelif maddeler 120 TL
8. Buğday ve diğer tahıl unları ve bunlardan yapılan maddeler 120 TL
9. Şeker,bal ve mamülleri 120 TL
10. Her çeşit tatlılar 120 TL
11. Her çeşit alkollü içkiler 120 TL
12. Kakao  ve kahve mamülleri 120 TL
13. Deterjanlı ve deterjansız her çeşit temizlik malzemeleri 120 TL
14. Muhafaza kapları (Ambalajlar) 120 TL
15. Faz-Hidrofil 120 TL
16. Çay ve çay ürünleri 120 TL

 

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ
ENSTRÜMANTAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ

1. UV.VIS Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu 80 TL
2. IR Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu 75 TL
3. FT-IR ile madde idantifikasyonu 75 TL
4. Kapiler Gaz Kromatografisi (GC) ile kalitatif ve kantitatif analiz 100 TL
5. GC-Kütle spektroskopisi(GC-MS) ile analiz(bir injeksiyon) 150 TL
6. HS/GC ile alkol ve uçucu kimyasalların analizi (bir injeksiyon) 100 TL
7. HS/GC/MS ile alkol ve uçucu kimyasalların (siyanür, tolien vb) analizi (bir injeksiyon) 150 TL
8. HPLC ile analiz (Bir injeksiyon) 150 TL
9. İmmunoassay yöntemler(Her bir uyutucu-uyuşturucu için) 70 TL
10. Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Alevli) ile analiz (bir enjeksiyon için) 100 TL
11. Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Grafit fırınlı) ile analiz (bir enjeksiyon için) 150 TL
12. CO-Oximetre ile analiz (COHb, MetHb. vb.) 80 TL
13. LC/MS/MS ile analiz (bir injeksiyon için) 250 TL
14. ICP/MS ile analiz 250 TL
15. GC/MS/FID Çift Dedektörlü 200 TL
16. Kimya İhtisas Dairesinin tüm bölümlerinde miktar analizleri yapılan numunelerinde birden fazla verilen madde bulunması durumunda 2. ve daha sıonraki her bir madde için 50 TL
17. Analiz gerektirmeyen işlerin rapor tanzimi 100 TL
NOT:
Enstrümantal analiz fiyatları Kimya İhtisas Dairesi'nin tüm bölümleri için uygulanır.

 

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ BELGE İNCELEME LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

A- Tek inceleme konusu belge olduğunda ve tek soru sorulduğunda:
1. İmza incelenmesi 150 TL
2. Yazı incelenmesi (el yazısı,daktilo, bilgisayar ve ekipmanı) 150 TL
3. Sahtecilik- Tahrifat incelemesi 150 TL
4. İğfal Kabiliyeti incelemesi 50 TL
5. Parmak izi incelemesi 150 TL
6. Ayak ve ayakkabı izi 150 TL
7. Araç lastik izleri 150 TL
8. VSC, Forensic XP 4010 D ESDA Vb. Belge İnceleme Cihazlarından alınan görüntüler rapora eklendiğinde (Görüntü eklenen her belge için) 50 TL
9. Dosya tetkiki 50 TL
 
B- Birden fazla inceleme konusu belge olduğunda ve/veya birden fazla soru sorulduğunda:
1. İmza incelenmesi 50 TL
2. Yazı incelenmesi (el yazısı,daktilo, bilgisayar ve ekipmanı) 50 TL
3. Sahtecilik- Tahrifat incelemesi 50 TL
4. İğfal Kabiliyeti incelemesi 50 TL
5. Parmak izi incelemesi 50 TL
6. Ayak ve ayakkabı izi (ilave her belge için) 50 TL
7. Araç lastik izleri (ilave her lastik için) 150 TL
8. Sahtecilik ve/veya iğfal kabiliyeti sorulan ve çok fazla sayıda gönderilen (Kağıt para, bilet, kart, vs. gibi) belgelerde tane başına 25 TL
5. Fizik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi 450 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BALİSTİK LABORATUVARLARINDA TETKİK EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1. 6136 sayılı kanunla ilgili tüm ateşli silahlar için 100 TL
2. a) Kovan incelemesi (5 adete kadar) 100 TL
  b) Kovan incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına) 40 TL
3. a) Mermi çekirdeği incelemesi (5 adete kadar) 100 TL
  b)Mermi çekirdeği incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına) 40 TL
4. a) Fişek incelemesi (5 adete kadar) 100 TL
  b)Fişek incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına) 40 TL
5. Kesici ve/veya delici ve/veya ezici alet (bıçak, şiş, odun, taş, sopa vs. gibi) 100 TL
6. Kesici ve/veya delici ve/veya ezici alet (bıçak, şiş, odun taş, sopa vs. gibi) her ilave için tane başına 40 TL
7. Giysilerin fiziksel incelenmesi ( kesici- delici alet yarası, ateşli silah yarası) (kişi başına) 200 TL
8. Giysilerde ateşli silahlarla oluşmuş deliklerin kimyasal  incelenmesi ( ateşli silah yaralanmasına bağlı incelemeler) (delik başına) 70 TL
9. Parafin kalıbı incelenmesi 100 TL
10. Doku ve cilt incelenmesi 100 TL
11. Plastik tapa incelemesi 70 TL
12. Saçma tanesi (şevrotin, kuş saçması, tek küre, silindirik) 100 TL
13. Rapor tanzimi 100 TL
14. Kurşun parçası incelemesi 70 TL
15. Soru 70 TL
16. Şok Aleti İncelemesi 70 TL
17. Gaz Spreyi İncelemesi 70 TL
18. Metalik Cisim İncelemesi 70 TL
19. Fotoğraf çekimi ve CD'ye aktarımı (emanet eşyası ile ilgili) 50 TL
20. Ası materyali 100 TL
21. Kurşun nüve incelemesi 70 TL
22. Mermi çekirdeği gömlek parçası incelemesi 100 TL
23. Dosya Tetkiki 50 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ ASTRONOMİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

Güneş ve ayın, doğuşu ve batışı, Ayın yaş durumunun tespitine dair gün ve saatlerin tespiti (Her tespit başına) 100 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
SES ANALİZİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1. Tek Kişilik Tanıma 250 TL
2. Çok kişilik tanıma ilave her kişi için 250 TL
3. Profil Çıkarma 250 TL
4. Anlaşılması güç kayıtların analizi 350 TL
5 Kurgu ve montaj tespiti 350 TL
6. Cinsiyet tespiti 150 TL
7. Mukayese Ses kaydının alınması 100 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
GÖRÜNTÜ İNCELEME LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1. Kurgu İnceleme 250 TL
2. Montaj İnceleme 250 TL
3. Videodan Fotoğraf Karşılaştırılması bir kişi 300 TL
4. Videodan Fotoğraf Karşılaştırılması ilave her kişi için 300 TL
5 Resimden Fotoğraf Karşılaştırılması 250 TL
6. Görüntü İyileştirme 250 TL
7. Resimden Fotoğraf Karşılaştırması İlave Her Kişi İçin 250 TL
8. Mukayese Fotoğraf Çekilmesi Her Kişi İçin 50 TL
9. Soru (İnceleme Yapılmadan Her Bir Soru İçin) 100 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SUÇLARI LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1 Veri kopyalama medya başına 150 TL
2. Şifre Kırma bir adet 200 TL
3. CD/DVD Yüzey iyileştirilmesi materyal başına 15 TL
4. Adli Veri İnceleme ve Veri Kurtarma (0-500 GB) medya başına 300 TL
5. Adli Veri İnceleme ve Veri Kurtarma ( ilave +500 GB aşımı için) medya başına 300 TL
6. CD/DVD Veri İncelemesi (5 adete kadar) 300 TL
7. Cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet inceleme 1 adet 250 TL
8. Sim kart, smart kart inceleme bir adet 200 TL
9. Elektronik Cihaz İnceleme 400 TL
10. Dosya üzerinden inceleme 350 TL

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1. Numune Hazırlama (SEM)     100 TL
2. İnceleme ve  Değerlendirme (SEM) 250 TL
3. Kalitatif Analiz (SEM ve EDS) 250 TL
4. Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS) 150 TL
5. Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 tane için)         270 TL
6. Çeliklerde metal olmayan kalıntıların şekil boyut ve tiplerine göre dağılımların belirlenmesi (SEM GAS) 410 TL
7. Metallerin şekil boyut ve tipleri (SEM GAS) 300 TL
8. Diğer Kantitatif metalografi işlemleri (SEM GAS) 400 TL
9. Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( 1-3 görüntü) 150 TL
10. Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( ek bir görüntü için) 50 TL
11. SEM Görüntü Analizi Çıktısı Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( Farklı 1-3 görüntü) 200 TL
12. SEM Görüntü Analizi Çıktısı Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (ek her baskı için) 50 TL
13. SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi 50 TL
14. Rapor tanzimi 50 TL
15. Atış artığı anaizi her kişi için 300 TL
16. Atış artığı analizi tekli Stup için 50 TL

GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1. Günlük yatak ücreti (2 yataklı) 30 TL
2. Rapor Tanzimi   200 TL
3. Hastaların fotoğraf ücretleri  10 TL
4. Elektroansefalografi 200 TL
5. Elektroniyografi    200 TL
6. Kişilik şahsiyet değerlendirmesi 40 TL
7. Rorschach mürekkep lekesi testi 40 TL
8. Tematik algı testi 40 TL
9. MMPİ 40 TL
11. Zeka Değerlendirmesi 25 TL
12. WISC-R (Wechseler Çocuk Zeka Testi) 40 TL
13. Muhtelif zeka testleri (her biri için) 25 TL
14. Nöropsikolojik Değerlendirme 50 TL
15. Muhtelif nöropsikolojik testler (her bir test için) 20 TL
17. Muhtelif psikiyatri testler (her bir test için) 20 TL

TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1. Dosya üzerinde kusur nispeti tayini 150 TL
2. Hukuk dosyalarında kusur tespiti 150 TL
3. Ceza dosyalarında kusur tespiti 150 TL
4. Hasar dosyalarında kusur tespiti 150 TL
5. Tren kazalarında kusur tespiti 150 TL
6. Hukuk dosyalarında kusur+ hasar tespiti 250 TL
7. Vasıta arıza tespiti 250 TL
8. Motor 150 TL
9. Transmisyon 150 TL
10. Fren 150 TL
11. Vasıta üzerindeki malzemeden dolayı tespi 150 TL
12. Motor veya Şase numarasının değişim tespit 150 TL
13. Araçtaki hasar tespiti 150 TL
14. Maddi tazminatın tespiti 150 TL
15. Dosya tetkiki 50 TL
16. Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi 450 TL

 

GENEL KURUL VE İHTİSAS KURULLARINDA UYGULANACAK FİYAT TUTARLARI

1. Genel Kurul Mütalaa Tanzimi 750 TL
2. İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi 500 TL
3. Kurul Muayene 100 TL
4. Odiyogram Testi 100 TL
5. BERA Testi 150 TL

ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE UYGULANACAK FİYAT LİSTESİ

1. Adli Muayene ve rapor 100 TL
2. Dosya üzerinden rapor tanzimi 100 TL