17/07/2019

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1)Adli Tıp Kurumu taşra teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 12 – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.


2)Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş, ilan edilen pozisyon sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmış, atanmaya hak kazanan asıl adayların atanamama durumlarına karşı yedek adaylar belirlenmiştir.


3)Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince adayların başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavda, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekli olup, sözlü sınavda yetmiş puan altında alan adaylar başarısız sayılmışlardır.


4)Atanmaya hak kazanan adaylardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların yerine 1.yedekten başlamak üzere yedek adaylar atanmaya hak kazanacaklardır. Yedek adayların böyle bir hak kazanması halinde Kurumumuzca ilgililer bilgilendirileceklerdir.


5)Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu ve nihai başarı listeleri tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


6)Atanmaya hak kazanan adaylar 02 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak bizzat veya bir yakını aracılığıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na (Bahçelievler/İstanbul) elden teslim edebilecekleri gibi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL adresine posta veya kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1) Sağlık kurulu raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

2) Öğrenim belgesinin aslı, noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı

3) Askerlik durum belgesi.

4) 5 Adet biometrik fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, yeni çekilmiş)

5) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi.

6) Mal bildirim beyannamesi.

7) Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

8) Dilekçe.

9) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 Adet)

10) Özgeçmiş

11) KPSS sonuç belgesiEkler:

1)Dilekçe örneği


2-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


3-Mal Bildirim Beyannamesi


4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


5-Özgeçmiş


 

 

Yayın Tarihi:17/07/2019