28.05.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; daha önce ilan edilen kadrolara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 26 Mart - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.


2) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş ve ilan edilen kadro sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmış, atanmaya hak kazanan asıl adayların atanamama durumlarına karşı yedek adaylar belirlenmiştir.


3) Atanmaya hak kazanan adaylardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların yerine 1.yedekten başlamak üzere yedek adaylar atanmaya hak kazanacaklardır. Yedek adayların böyle bir hak kazanması halinde Kurumumuzca ilgililer bilgilendirileceklerdir.


4) Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu ve nihai başarı listeleri tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


5) Atanmaya hak kazanan adaylar 13 Haziran 2018 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak bizzat veya bir yakını aracılığıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul) teslim edebilecekleri gibi posta veya kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.


Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :


1) Sağlık kurulu raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

2) Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3) Askerlik durum belgesi.

4) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun yeni çekilmiş).

5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

6) Mal bildirim beyannamesi.

7) Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

8) Dilekçe.

9) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (2 ADET)

10) Özgeçmiş.


İLAN OLUNUR 28.05.2018EKİ :

1) SINAV SONUÇ LİSTELERİ

2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

3) KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

4) MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ

5) GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (2 ADET)

6) ÖZGEÇMİŞ


 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:28/05/2018